Esad Duraković

Esad Duraković
Esad Duraković
Esad Duraković rođen je u naselju Glavice kod Bugojna. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Sarajevu. Završio je studij na Odsjeku za orijentalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu 1972. Na istom Fakultetu odbranio je magistarski rad pod nazivom: Historija književnosti u djelu “Razgovori srijedom” Tahe Huseina 1976, te doktorsku disertaciju pod nazivom: Poetika mahdžera (1982. Na specijalizaciji u Kairu boravio je 1977/1978.

Radio je na Filozofskom fakultetu u Prištini 1976-1988. predajući predmete Arapski jezik i Arapska književnost. Zatim je od 1991. radio u Orijentalnom institutu u Sarajevu, a na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za orijentanu filologiju je od 1994. Član je Arapske akademije nauka u Damasku od 2002 i ANU BiH od 2008.

Durakovićev naučni rad usmjeren je na arapsku književnost o čemu je objavio niz knjiga i veći broj radova u različitim časopisima na bosanskom, arapskom i engleskom jeziku (Prilozi za orijentalnu filologiju, Život, Izraz, Kulture Istoka, Književna reč, Mostovi, Zbornik Filozofskog fakulteta u Prištini, al-Ma’rifa, Damask, al-‘Arabī, Odjek, Dijalog i dr.).

Esad Duraković član je P.E.N. Centra Bosne i Hercegovine i Društva pisaca Bosne i Hercegovine.

error: Content is protected !!